Docieraj do zmarginalizowanych lub słabo reprezentowanych społeczności.

Zdjęcie: Renée Jones Schneider z serii Minneapolis Star Tribune poświęconej somalijskiej społeczności Minneapolis

Nasi partnerzy z redakcji dostarczyli dużo przekonujących dowodów na to, że dziennikarstwo rozwiązań może budować mosty ze społecznościami, które wcześniej były oddalone przez różnice kulturowe, społeczne lub językowe. Te powiązania mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia odpowiednich, jakościowych treści dziennikarskich, dokładnie odzwierciedlających interesy i potrzeby takich grup, zwłaszcza tych, które uważają, że media nie zawsze działały w ich najlepszym interesie.

Partnerzy odkryli, że zapraszanie ludzi do redakcji, aby uczestniczyli w wydarzeniach lub rozmawiali z reporterami, buduje dobrą wolę do dialogu, niezależnie od tego, czy jest to zorganizowana dyskusja z grupą zaproszonych osób, czy otwarte wydarzenie po godzinach z muzyką i poczęstunkiem. W szczególności budowanie zaangażowania wokół wzajemnego poszukiwania rozwiązań stwarza potencjał do angażowania niedostatecznie reprezentowanych i stygmatyzowanych grup, które mogą uważać, że przekazy informacyjne mają tendencję do niewystarczającego ich reprezentowania, wzmacniania szkodliwych stereotypów na ich temat lub wykluczania ich z dialogu.

Niektóre badania ujawniły rodzaj efektu aureoli, w którym dziennikarstwo rozwiązań wzmacnia postrzeganie wiarygodności redakcji. W badaniach opinii publicznej czytelnicy „Laboratorium edukacyjnego” The Seattle Times, serii poświęconej edukacji publicznej, wyrażali większe zaufanie do gazety niż czytelnicy ogólnie.

„Musimy dobrze przemyśleć bariery, które stawiamy, oraz to, jak je pokonywać. Podchodź metodycznie do tego, jak być gościnnym i otwartym”.

Kate Parry headshot
Kate Parry
Minneapolis Star Tribune

„Grupy fokusowe były bardzo skuteczne, szczególnie te z dziećmi. Jedna rzecz to czytać o przemocy w danej dzielnicy, a inna to siedzieć przy stole naprzeciwko ludzi i rozmawiać o tym, jak przemoc determinuje ich codziennie życie”.

RITU SEHGAL headshot
Ritu Sehgal
Detroit Free Press

TWORZENIE WIĘZI Z GRUPAMI MAJĄCYMI TRUDNOŚCI W NAWIĄZYWANIU RELACJI

Grupy fokusoweprowadzone przez Tow Center na Uniwersytecie Columbia z mieszkańcami South Central Los Angeles ujawniły potrzebę istnienia dziennikarstwa rozwiązań: „W mało reprezentowanych kolorowych społecznościach, w których odbiorcy czują się pomijani, a nawet krzywdzeni przez tradycyjne media, dziennikarstwo rozwiązań oferuje ścieżkę do odbudowy konstruktywnej i obopólnej relacji opartej na większym zaufaniu”. Oddzielnie a przeprowadzona analiza treści pokazała, w jaki sposób zorientowany na rozwiązania materiał na temat dyscypliny szkolnej w The Seattle Times przeniknął do publicznego dyskursu oraz miał wyraźny wpływ na media działające wśród grupy docelowej lub poświęcone różnym etnicznym grupom i tematom. Grupy fokusowe i ankiety związane z naszym własnym projektem „Small Towns, Big Change” („Małe miasta, duża zmiana”) wykazały, że ludzie żyjący w społecznościach wiejskich chcieli i potrzebowali materiału dziennikarskiego bardziej zorientowanego na rozwiązania.