Engagement Toolkit illustration

Spis Treści

Intermediate
2 hours, 10 minutes
FOR:
Journalists
What you'll learn

Jak wykorzystać raportowanie rozwiązań do stworzenia platformy do bardziej konstruktywnego zaangażowania. Jak prowadzić produktywny dyskurs publiczny i dyskusje w Internecie, aby wzmocnić sprawczość i innowacyjność w społecznościach, którym służysz.

Welcome
To jeden z wielu eventów „Laboratorium edukacyjnego”, wzmacniających zaangażowanie społeczności, które organizuje The Seattle Times.

Redakcje na całym świecie szukają sposobów na to, jak świadomie wybudować więź ze swoimi odbiorcami. Dla wielu to wyzwanie natury egzystencjalnej, które komplikują aktualne problemy świata mediów i serwisów informacyjnych, takie jak dezinformacje, brak zaufania oraz podziały. Niektórzy odbiorcy, zmęczeni negatywnymi informacjami, odwracają się od mediów, ponieważ nie wierzą już, że media są w stanie oddać realia ich życia lub też problemy społeczności, w których żyją.

Dziennikarstwo rozwiązań proponuje, jak można zmienić tę dynamikę. Historie lepiej oddające jądro społeczności – jej problemy i ich możliwe rozwiązania – mogą tworzyć platformę do bardziej konstruktywnych dyskusji, które z kolei mogą prowadzić do działań naprawczych i zaangażowania samych społeczności w te procesy.

Tworzenie i utrzymywanie tego rodzaju dialogu wymaga wysiłku w czasach, kiedy zasoby redakcji są coraz bardziej ograniczone. Mamy jednak dobrą wiadomość: wiemy, że odbiorcy i członkowie społeczności są zdeterminowani i chcą uczestniczyć w nowym rodzaju dialogu. Potrzebują konstruktywnych historii, które pomogą im podejmować działania przeciwko problemom z pozoru trudnym do rozwiązania.

Solutions Journalism Network (Sieć Dziennikarstwa Rozwiązań) i inni udokumentowali silną, kluczową zależność między dziennikarstwem rozwiązań a działaniami, które wzbudzają konstruktywny dyskurs publiczny oraz produktywne dyskusje online. Dzięki doświadczeniom naszych partnerów mogliśmy się przekonać o sile dziennikarstwa rozwiązań w budowaniu zaufania wśród społeczności, szczególnie tych, które czują się demotywowane, odosobnione lub pomijane w mediach. Zauważyliśmy też, że informacje zorientowane na rozwiązywanie problemów dostarczają odbiorcom więcej poczucia skuteczności własnych działań, energii i więzi ze swoją społecznością, wzmacniając konstruktywne działania jednostek i grup oraz katalizując aktywny udział w życiu społecznym.

Istnieje wiele sposobów oraz dobrych praktyk, jak sprostać takiemu wyzwaniu jak zaangażowanie. Celem tego instruktażu nie jest duplikowanie wiedzy już zebranej przez inne społeczności czy przewodniki (patrz: sekcja „Dobre źródła” – tam znajdziesz listę inspiracji), ale skupienie się na wzajemnie wzmacniającym się związku między dziennikarstwem rozwiązań a działaniami angażującymi publiczność. Dzięki doświadczeniom naszych partnerów z redakcji zobaczysz wpływ, jaki strategie dotyczące odbiorców i ich zaangażowania mogą mieć na raportowanie rozwiązań i ogólne relacje w redakcji. Znajdziesz tu informacje na temat projektowania działań online i offline oraz zarządzania nimi. Działania te wzmacniają siłę prezentowanych rozwiązań, jak również pozwalają na bardziej konstruktywny dyskurs publiczny. Będziemy się dzielić narzędziami, taktykami, spostrzeżeniami i sprawdzonymi metodami z redakcji, które zdefiniowały się na nowo poprzez lepsze zrozumienie potrzeb swoich społeczności i odpowiedź na te potrzeby.

Instruktaż został opracowany przez Natalie Chang oraz zespół Solutions Journalism Network.

NA CZYM POLEGA ZAANGAŻOWANIE?

Zaangażowanie to działania zorientowane na lepsze relacje między dziennikarzami a odbiorcami, które z kolei prowadzą do lepszych wiadomości, dzięki czemu można lepiej służyć społeczeństwu. Sprawozdawczość i czynności związane z zaangażowaniem często odbywają się w interaktywnym, pozytywnym zapętleniu – dziennikarze informują zaangażowane środowiska, te zaś dostarczają informacji sprawozdawcom. Jeśli dziennikarstwo rozwiązań i zaangażowanie są właściwie uprawiane i w pełni zintegrowane, to zaangażowanie nie jest działaniem dyskretnym, ale nieodłącznym elementem samego dziennikarstwa oraz jego nieodłączną wartością.